Účetní systémy podniku

Je váš účetní systém správně vedený a současně i efektivní?

Podnikové účetnictví tvoří dvě základní části - finanční účetnictví a manažerské (vnitropodnikové) účetnictví a kromě své odborné (věcné a metodické) stránky má účetnictví i svou stránku organizační, která do značné míry ovlivňuje celkovou efektivnost a řádné fungování podnikového účetnictví. Mezi základní problémové okruhy organizace účetnictví v podniku patří:

 • míra centralizace a decentralizace účetních procesů,
 • organizace manažerského (vnitropodnikového) účetnictví vzhledem k informační potřebám managementu,
 • organizace účtového rozvrhu a dalších rovin sledování účetních informací (útvary, zakázky, odběratelé atd.),
 • řešení problémů při vedení účetnictví s použitím výpočetní techniky,
 • oběh účetních písemností v rámci procesu jejich zpracování,
 • úschova účetních písemností.

Rozsah poskytovaných služeb:

Služby v oblasti organizace účetního systému zajišťují správné a současně i efektivní zpracování účetních záznamů, zejména v následujících oblastech:

 • metodika vedení finančního účetnictví,
 • tvorba účetní dokumentace,
 • metodika vedení daňové evidence individuálních podnikatelů.

Pro řešení těchto úloh máme připravenu řadu metodických a technických řešení, s jejichž pomocí je možné rychle a efektivně sestavit individuální nebo variantní řešení.

Metodika vedení finančního účetnictví

Aktuální vývoj z hlediska externí regulace finančního účetnictví směřuje k regulaci (právní úpravě) obsahu účetních výkazů při současném snižování míry regulace způsobů účtování konkrétních účetních operací. Tento vývoj vede k tomu, že se výrazně zvyšuje míra samostatnosti (ale také odpovědnosti) samotných podniků při vedení účetnictví. I při vedení účetnictví malých a středních podniků je proto velmi důležitá pozice metodika účetnictví - v této oblasti kancelář nabízí poradenské služby:

 • při založení nového podniku, kdy je zapotřebí celý účetní systém vybudovat tak, aby byl efektivní, průkazný a správně vedený,
 • při pořízení (změně) účetního software, kdy je zpravidla nutné stávající systém upravit na podmínky nových pracovních postupů,
 • při změně účetní, daňové a další legislativy,
 • při řešení nestandardních účetních případů.

Účetní dokumentace

Účetní dokumentace představuje soubor vnitřních účetních předpisů, které stanoví závazně technické a metodické postupy, jejichž respektováním se zajišťuje správné, úplné, průkazné, přehledné a trvanlivé účetnictví podniku ve smyslu § 7 a 8 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Technická část účetní dokumentace se zaměřuje na zajištění úplnosti, průkaznosti, přehlednosti a trvanlivosti účetních záznamů a obsahuje zejména účtový rozvrh, popis struktury, obsahu a formy účetních knih, průběh zpracování účetních dat, kontrolní postupy při vedení účetnictví, stanovení oprávnění, povinnosti a odpovědnost osob, způsob oprav účetních záznamů a způsoby ochrany a úschovy těchto záznamů.
Metodickou část účetní dokumentace tvoří soubor vnitřních účetních předpisů, určujících způsob výpočtu a zaúčtování účetních záznamů ve vybraných oblastech, například u časového rozlišení nákladů a výnosů, při tvorbě a čerpání rezerv, při zjišťování kursových rozdílů a jejich účtování, pro účtování dlouhodobého majetku, v rámci účtování zásob a v dalších.

Metodika vedení daňové evidence

S účinností od 1.1.2004 bylo (právně) zrušeno jednoduché účetnictví podnikatelů a novelou zákona o daních z příjmů byla zavedena daňová evidence podle jeho § 7b jako základní nástroj pro zjištění základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti. Velmi stručná (v některých bodech až příliš stručná) právní úprava, obsažená v § 7b zákona o daních z příjmů, sice na jedné straně umožňuje jednodušší vedení záznamů pro účely DPFO, ale současně přinesla celou řadu metodických problémů, a to jak při vedení a organizaci samotné evidence, tak i zachycení jednotlivých typů obchodních operací v této evidenci. Kancelář v této oblasti nabízí zejména tyto služby:

 • zpracování návrhu celkové organizace a použití různých technik při vedení daňové evidence,
 • poradenství při způsobu evidování standardních a nestandardních operací v daňové evidenci,
 • poradenství při změně daňové a další legislativy.