Martin Landa - FINANČNÍ A MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ

Obrázek1 Kniha přináší ucelený pohled na moderní pojetí finančního a manažerského účetnictví podnikatelských subjektů. Charakterizuje celkový účetní systém a obecná východiska finančního výkaznictví a objasňuje hlavní účetní metody vztahující se k účetnímu zachycení hlavních složek aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. V navazujících kapitolách je na praktických příkladech řešena problematika sestavení individuální účetní závěrky a hlavní přístupy k interpretaci informací obsažených ve finančních výkazech. Poslední část knihy je zaměřena na výklad hlavních nástrojů manažerského účetnictví. Svou koncepcí, vzájemnou provázaností témat, přehledností a použitím praktických příkladů je kniha určena především jako výukový text pro studenty ekonomicky orientovaných vysokých škol, ale může být i dobrým průvodcem a pomocníkem širší odborné veřejnosti, zejména manažerům podnikatelských subjektů.


Vydavatel: KEY Publishing, Ostrava, 2008. Landa, M. Finanční a manažerské účetnictví podnikatelů. Ostrava: KEY Publishing, 324 str., ISBN 978-80-87071-85-4.

Obsah

 1. Obecná východiska finančního výkaznictví
 2. . Dlouhodobý majetek
 3. Leasing a operace s podnikem
 4. Zásoby
 5. Finanční investice
 6. Finanční účty a zúčtovací vztahy
 7. Rezervy, dlouhodobé závazky a úvěrové vztahy
 8. Operace s vlastním kapitálem
 9. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření a časové rozlišení
 10. Proces účetní závěrky
 11. Účetní závěrka
 12. Interpretace účetní závěrky
 13. Cíle a koncepce manažerského účetnictví
 14. Nástroje vnitropodnikového účetnictví