Publikace

Martin Landa: Analýza variability provozních nákladů ve vybraných odvětvových sekcích České republiky za období 2007–2010.

Článek se zabývá vztahem mezi provozními náklady a provozními výnosy ve vybraných odvětvích podnikatelského typu. Při analýze je použit koncept syntetického a analytického nákladového modelu a ...

(LANDA, M.: Analysis of operating cost variability in selected sectors of the Czech Republic for the period 2007–2010. Acta univ. agric. et silv. Mendel. Brun., 2012, LX, No 2. ISSN 1211-8516).

Download


Martin Landa, Dana Martinovičová: Přístupy k hodnocení změn kapitálové struktury průmyslových odvětví.

Příspěvek se zabývá analýzou kapitálové struktury tří odvětví zpracovatelského průmyslu v letech 2007 – 2009 se zaměřením na vývoj finanční struktury, kapitálové struktury a nákladů na kapitál.

(LANDA, M., MARTINOVIČOVÁ, D.: Approaches to evaluation of changes in capital structure in industrial branches. Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun., 2010, LVIII, No. 6, pp. 259–268).

Download


Martin Landa - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ (2. vydání)

Obrázek3

Kniha podává základní pohled na současné finanční účetnictví podnikatelských subjektů a jejím cílem je pochopení účetnictví jako základní metody zpracování a prezentace ekonomických informací na úrovni konkrétního podnikatelského subjektu.

Vydavatel: KEY Publishing, Ostrava, 2011. Landa, M. Základy účetnictví. (2. upravené vydání). Ostrava: KEY Publishing, 256 str., ISBN 978-80-7418-117-7.

Více informací


Martin Landa - EKONOMIKA INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ

Obrázek1

Hlavním tématem publikace "Ekonomika insolvenčního řízení" jsou ekonomické aspekty insolvenčního řízení, a to jak v oblasti věcné, tak i informační. Publikace je určena především pro insolvenční soudce a insolvenční správce, ale rovněž i pro stávající nebo potenciální věřitelé nebo dlužníky.

Vydavatel: KEY Publishing, Ostrava, 2009. Landa, M. Ekonomika insolvenčního řízení. Ostrava: KEY Publishing, 426 str. ISBN 978-80-7418-031-6.

Více informací


Martin Landa - FINANČNÍ A MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ

Obrázek2

Kniha charakterizuje celkový účetní systém, objasňuje hlavní účetní metody vztahující se k účetnímu zachycení hlavních složek aktiv, pasiv, nákladů a výnosů, sestavení individuální účetní závěrky, hlavní přístupy k interpretaci informací obsažených ve finančních výkazech a hlavní nástroje manažerského účetnictví.

Vydavatel: KEY Publishing, Ostrava, 2008. Landa, M. Finanční a manažerské účetnictví podnikatelů. Ostrava: KEY Publishing, 324 str., ISBN 978-80-87071-85-4.

Více informací


Martin Landa - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

Obrázek3

Kniha podává základní pohled na současné finanční účetnictví podnikatelských subjektů a jejím cílem je pochopení účetnictví jako základní metody zpracování a prezentace ekonomických informací na úrovni konkrétního podnikatelského subjektu.

Vydavatel: KEY Publishing, Ostrava, 2008. Landa, M. Základy účetnictví. Ostrava: KEY Publishing, 254 str., ISBN 978-80-87071-86-1.

Více informací


Martin Landa, Michal Polák - EKONOMICKÉ ŘÍZENÍ PODNIKU

Obrázek4

Kniha "Ekonomické řízení podniku" navazuje na knihu "Jak číst finanční výkazy" a zaměřuje se na oblast tzv. manažerského účetnictví. Ukazuje manažerské účetnictví jako nástroj, který dokáže splnit prakticky jakékoliv informační požadavky manažera či podnikatele.

Vydavatel: Computer Press, Brno, 2008. Landa, M., Polák, M. Ekonomické řízení podniku. Brno: Computer Press, 198 str., ISBN 978-80-251-1996-9. Příloha: CD.

Více informací


Martin Landa - JAK ČÍST FINANČNÍ VÝKAZY

Obrázek5

Publikace je určena finančním manažerům, controllerům, manažerům na středním a vyšším článku řízení a podnikatelům, kteří chtějí porozumět aplikaci finančních informací v podnikové praxi.

Vydavatel: Computer Press, Brno, 2008. Landa, M. Jak číst finanční výkazy. Brno: Computer Press, 192 str., ISBN 978-80-251-1994-5. Příloha: CD.

Více informacíMartin Landa - FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ A LIKVIDITA

Obrázek6

V publikaci naleznete zásady a postupy analýzy a řízení likvidity a pracovního kapitálu, postupy operativního a strategického finančního plánování a nástroje formulace finanční strategie.

Vydavatel: Computer Press, Brno, 2007. Landa, M. Finanční plánování a likvidita. Brno: Computer Press, 200 str., ISBN 978-80-251-1492-6.

Více informacíMartin Landa - ORGANIZACE ÚČETNÍCH AGEND VE FIRMĚ

Obrázek7

Kniha je určena zejména podnikatelům, manažerům firem, účetním pracovníkům a účetním (ekonomickým) poradcům a charakterizuje moderní podnikový účetní systém, jeho hlavní prvky a vztahy mezi nimi, obsah účetních procesů a hlavní nástroje jejich řízení.

Vydavatel: Management Press, Praha, 2005. Landa, M. Organizace účetních agend ve firmě. Praha: Management Press, 164 str., ISBN 80-7261-123-2.

Více informací