Ekonomický controlling

Služby zajišťující vyšší nároky na ekonomické řízení podniku

Ekonomické řízení podniku (controlling) představuje řadu činností, bez jejichž zajištění se v podmínkách tržní ekonomiky obejde jen velmi málo podniků. K hlavním činnostem v rámci ekonomického controllingu patří činnosti pravidelné (zejména zajišťující řízení nákladů a likvidity), ale i jednorázové, vyvolané určitou fází "života" podniku; k těm patří zejména strategické nástroje řízení podniku.

Rozsah poskytovaných služeb:

Služby v rámci ekonomického controllingu zajišťují rychlé a efektivní řešení problémů při ekonomickém řízení podniku, zejména:

 • tvorbu systému plánování a kontroly podnikového zisku,
 • zavedení standardních postupů a nástrojů pro řízení likvidity,
 • zpracování strategických plánů a rozpočtů.

Pro řešení těchto úloh máme připravenu řadu metodických a technických řešení, s jejichž pomocí je možné rychle a efektivně sestavit individuální nebo variantní řešení.

Systémy plánování a kontroly podnikového zisku

Ve firemní praxi se používá celá řada metod a postupů pro řízení podnikového zisku - některé se zaměřují spíše na řízení a nákladovost podnikových výkonů (výkonově orientované systémy), některé preferují spíše odpovědnostní přístup (řízení odpovědnostních útvarů); proto je prvotním úkolem ekonomického řízení navrhnout ten systém, který je pro podnik (z hlediska jeho velikosti, typu řízení, produkčního zaměření a dalších faktorů) co nejvíce efektivní. V konkrétních případech obsahuje návrh systému řízení zisku tyto kroky:

 • definování základní orientace systému (výkonové nebo odpovědnostní),
 • analýza základních parametrů systému z hlediska celkového řízení podniku,
 • stanovení ekonomické struktury podniku a jeho organizačních útvarů,
 • určení efektivního sledování skutečných nákladů v nákladovém účetnictví,
 • návrh soustavy kalkulací vlastních a úplných nákladů podnikových výkonů,
 • návrh soustavy dílčích a celopodnikových plánů a rozpočtů,
 • stanovení účetně-evidenčních nástrojů pro sledování odchylek mezi plánovaným a skutečným stavem (Účetní systémy podniku).

Standardní postupy a nástroje řízení likvidity

Kromě řízení rentability (ziskovosti) je v systému ekonomického řízení nutné věnovat pozornost i řízení likvidity (platební schopnosti). Na rozdíl od zisku, jehož výše závisí zejména na výši tržeb a objemu produkčních a režijních nákladů, je likvidita ovlivňována řadou faktorů interního a externího typu. Základem řízení likvidity je rozpočet cash-flow (peněžních toků), sestavený přímou nebo nepřímou metodou a zobrazující plánované a skutečné příjmy a výdaje z provozní, investiční a finanční oblasti. Do oblasti řízení likvidity (v krátkodobém a střednědobém horizontu) patří zejména:

 • definice a řízení hotovostního cyklu,
 • řízení různých složek zásob,
 • řízení pohledávek,
 • volba a řízení krátkodobých finančních zdrojů.

Strategické plány a rozpočty

Principem strategického řízení je formulace vize, mise, strategických cílů, dílčích strategií (produkční, marketingové, personální atd.) a strategických projektů. V manažerské praxi by však měl být součástí strategických dokumentů i strategický finanční plán, který má dvě základní funkce: všeobecně uznávanou funkcí je vyjádřit v hodnotových jednotkách (Kč, EUR atd.) celkovou strategii podniku. Důležitá je však i jeho druhá funkce, které si mnohdy vrcholoví manažeři nejsou vědomi – tato funkce spočívá v zajištění konzistence jednotlivých částí podnikové strategie. V zásadě jde o to, že vedení podniku při formulaci strategie pracuje s různým typem vyjádření podnikových záměrů – od slovního vyjádření (tak je např. formulována mise podniku), přes formulaci základních záměrů (např. „posílit pozici podniku na trhu“) až po objemové či hodnotové vyjádření záměrů (např. podnik chce dosáhnout průběžného meziročního růstu tržeb z prodeje produktů o 10%).

V podnikové praxi existuje pouze jediný nástroj, který všechny prvky podnikové strategie dokáže převést na společného jmenovatele (finanční hodnoty) a ověřit, zda tyto jednotlivé prvky jsou spolu konzistentní a realizovatelné – tímto nástrojem je právě strategický finanční plán.